Beleidsplan

‘Weststellingwerfs Belang’ is een politieke vereniging welke is opgericht op 2 maart 1982. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40004132 en de statutaire zetel is gevestigd te Wolvega. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, het RSIN nummer is: 816380879

Doel:
De vereniging stelt zicht volledig ten doel: de behartiging van de belangen in algemene zin van de inwoners en andere gevestigde personen, bedrijven en/of instellingen in de gemeente Weststellingwerf. De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door: als niet-politiek gebonden groepering periodiek deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, ter verkrijging van een of meer zetels in de gemeenteraad.

Leden:
Leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; woonachtig zijn in Nederland tenzij dispensatie wordt verleend en die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.

Begunstigers/Donateurs:
Begunstigers en donateurs zijn natuurlijke- en rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn geaccepteerd. De leden zijn verplicht: De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen na te leven; de belangen van de vereniging niet te schaden en zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

Uitgangspunt Financiën:
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk. De beloning voor de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. Weststellingwerfs Belang heeft een eigen rekening courant bij de Rabobank onder nummer: NL75 RABO 03719 252 23

ANBI:
De vereniging zal zich inspannen om de ANBI-status aan te vragen. Hetgeen betekent dat de vereniging zich volledig inzet om aan de voorwaarden van een ANBI-verklaring te voldoen. Voor de voorwaarden van ANBI verwijzen wij naar de website: www.anbi.nl

Bestuur:
Het bestuur wordt gevormd door:
Angela Faro-Spin, voorzitter
Harmke Dijkstra, secretaris
Jordy de Jong Pen, penningmeester
Rinus Wijngaard, bestuurslid
Chris Krediet, bestuurslid

Voor de persoonlijke gegevens verwijzen wij naar op oprichtingsakte.
Ook vindt u ons op de website: www.weststellingwerfsbelang.nl
De bestuursfunctie is onbezoldigd. De beloning van de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

Financiën:
De ontvangsten bestaan uit contributies en of schenkingen door de leden en of door schenkingen door begunstigers/donateurs, dit kunnen zowel natuurlijke personen als bedrijven zijn. De uitgaven zullen slechts bestaan uit het betalen van kosten en onkosten door de vereniging gemaakt ten behoeve van normale gangbare patronen welke horen bij een politieke partij zonder winstoogmerk. Bij kosten en onkosten moeten wij denken aan aanschaf reclamemateriaal, drukwerk en publicaties ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen, partijvergaderingen met de leden en kosten voor het organiseren van openbare politieke bijeenkomsten. Het is de vereniging niet toegestaan om meer vermogen aan te houden dan benodigd is voor het uitvoeren van vorengenoemde activiteiten.

Opheffing:
Indien om enige reden de vereniging op houdt te bestaan, c.q. wordt beëindigd, c.q. wordt opgeheven dan zal het restant saldo van de rekening (c.q. het restant van het vermogen), nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan, worden overgemaakt naar een door een bij ANBI aangemelde vereniging en of stichting. Conform de overeenkomst met ANBI.

Administratieve verplichtingen:
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel jaaroverzicht, balans, winst/ verlies rekening, samen. Waarin opgenomen beginsaldo, ontvangsten, uitgaven en eindsaldo staan vermeld. Ook maakt de penningmeester een begroting op voor het komende jaar. De secretaris maakt jaarlijks een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en verzorgt de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. In de ledenvergadering worden de verslagen van de penningmeester en de secretaris vastgesteld, nadat een controlecommissie de financiële verslaglegging heeft gecontroleerd en correct heeft bevonden. Binnen een week na de algemene leden vergadering worden de verslagen op de website www.weststellingwerfsbelang.nl gepubliceerd en zo openbaar gemaakt.

Publicatieverplichtingen:
Om openbaar transparant en inzichtelijk te zijn publiceert ‘Weststellingwerf Belang’ jaarlijks het financiële jaaroverzicht en de begroting van het daaropvolgende jaar.

Hoe gaan wij het uitvoeren:
Om ons plan uit te voeren dienen wij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2026 minimaal 1 zetel in de gemeenteraad te behouden. Natuurlijk zetten wij in op meer en zetten wij ons hier actief voor in.
Onder andere door;
– Publicaties in lokale kranten
– Aanwezig zijn op markten
– Bijeenkomsten bijwonen van plaatselijke belangen en de Vereniging Kleine Dorpen
– Inspreken bij openbare politieke gelegenheden
– Zichtbaar zijn met reclamemateriaal, radio en mogelijk Tv-reclames


De basis van ons handelen is:
Actief, Betrokken, Communicatief, Daadkrachtig en Resultaatgericht.

Actief:
We staan midden in de maatschappij en zorgen ervoor voortdurend op de hoogte te zijn van wat er speelt in onze gemeente, bij de bewoners, de ondernemers en bij de diverse organisaties.
We maken werk van gesignaleerde knelpunten en zetten ons in voor oplossingen. Dit vanuit het principe hoor- en wederhoor. Hierbij is het uitgangspunt eerst te kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Dus ‘ja tenzij’ in plaats van ‘nee mits’.

Betrokken:
‘Weststellingwerfs Belang’ voelt zich verantwoordelijk voor de eigen zelfstandige Weststellingwerfse samenleving. Zij heeft oog voor de wensen, behoeften en noden van de inwoners. De inwoners van de gemeente Weststellingwerf moeten kunnen rekenen en vertrouwen op een goed functionerende gemeentelijke overheid. Een overheid welke bereid is om in samenspraak met de inwoners een zelfstandige gemeente te zijn waar het goed wonen, werken en ondernemen is. ‘Weststellingwerfs Belang’ wil het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk en het wonen in de kleine dorpen behouden en waar mogelijk bevorderen en het unieke van alle dorpskernen in stand houden.

Communicatief:
We zijn in contact met onze inwoners en ondernemers. Hiervoor organiseren we o.a. werkbezoeken, bezoeken wij bijeenkomsten van de plaatselijke belangen, sportverenigingen, stichtingen en verenigingen (zoals de VKD). Onze fractievergaderingen zijn openbaar en iedereen is welkom om aan te schuiven.

www.weststellingwerfsbelang.nl
www.facebook.com/Weststellingwerfsbelang
www.instagram.com/weststellingwerfs_belang